issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ художественно-эстетической КУЛЬТУРЫ У старших дошкольников

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ художественно-эстетической КУЛЬТУРЫ У старших дошкольников

Оныщук И. А.

 

Статья посвящена проблеме художественно-эстетической культуры личности ребенка. Обоснованы содержание и значение данной научной категории; основные пути и благоприятные педагогические условия для формирования художественно-эстетической культуры детей дошкольного возраста; раскрыта определяющая роль искусства и художественно продуктивной деятельности.

 

Ключевые слова: культура, художественно-эстетическая культура, искусство, художественно-продуктивная деятельность.

 

Литература

1. Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керівник А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук ; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. — К. : Видавництво, 2012. — 26 с.

2. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. / Искусство, т. 1. — 1994. — 541с.; т. 2, 1994. — 508 с.

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. Кн. 1. : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. — К. : Либідь, 2003. — 280 с.

4. Выготский Л. С. Психология исскуств / Лев Семенович Выготский. — М. : Педагогика, 1987. — 344 с.

5. Дронова О. О. Педагогічна технологія розвитку у старших дошкільників художнього самовираження на засадах ідей Марії Монтессорі. Гуманізація навчально-виховного процесу / Ольга Олегівна Дронова // Спецвип. 4. Ч. І. — Словянськ, 2010. — С. 99-109.

6. Каган М. С. Эстетика как философская наука / Моисей Самойлович Каган. — СПб: Питер, 1997. — 248 с.

7. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід) : монографія / Олена Леонтіївна Кононко. — К. : Стилос, 2000. — 336 с.

8. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика: [монографія] / Людмила Михайлівна Масол. — К. : Промінь, 2006. — 432 с.

9. Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : дис. … д-ра пед. наук : 13.00. — 1 / Миропольська Наталія Євгенівна. — К., 2003. — 425 с.

10. Чумичева Р. М. Социокультурная пространственно-предметная среда развития ребенка / Раиса Михайловна Чумичева // Детский сад от А до Я. — 2005. — № 4. — С. 6-8.

11. Шевченко Г. П. Взаемодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / под. ред. Г. П. Шевченко, Б. П. Юсова. — Луганск, 1990. — 180 с.