issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Авторам

     Приймаються лише наукові статті обсягом не менше 10 повних сторінок комп’ютерного тексту (20000 знаків з пробілами), які мають такі необхідні елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідженням з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки і перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямі (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1).

 

Вимоги до оформлення статей:

 

– мова – українська; набір в редакторі World'97, збережений у форматі *.doc або *.rtf на дисках CD-R, CD-RW; текст на аркушах паперу А-4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 10 мм, зверху, знизу – 20 мм;

– у лівому верхньому куті – УДК (напівжирним). Через півтора інтервали під УДК – ініціали та прізвище автора (авторів) маленькими літерами (напівжирним, курсивом); через кому маленькими літерами – назву міста, звідки надійшла стаття (курсивом); назву статті – через два інтервали великими літерами симетрично тексту (напівжирним); через два інтервали – анотацію (500 знаків з пробілами – 5-6 рядків) і ключові слова українською мовою симетрично тексту курсивом, розмір – 12, через один інтервал; 

– посилання в тексті супроводжується цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 15]; використовувати лише лапки “…”, одинарний апостроф - ’, схеми та малюнки прив’язувати до тексту, розмір абзацу – 4 літери; список літератури подати після тексту статті в алфавітному порядку (не більше 10 посилань), розмір – 12, через один інтервал; 

– анотація і ключові слова російською мовою обсягом як і українська анотація подаються після списку літератури через два інтервали симетрично центру курсивом, розмір – 12, через один інтервал;

– після російської анотації подається така інформація англійською мовою: автор (транслітерація), назва статті (переклад), адресні дані автора (назва установи/закладу, відомча приналежність, адреса організації, місто, країна), анотація (розширена/ реферативна, обсягом 100-250 слів), ключові слова, пристатейні списки використаних джерел латиницею.

 

     На окремому аркуші необхідно подати відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і робоча адреси із зазначенням індексу, контактний телефон (обов’язково).